อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน โดยการนำองค์ความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซี่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนService SpaceService Supportหน่วยงานความร่วมมือภายในพื้นที่อุทยานฯ

Bio Peninsula Corp.

อ่านต่อ

ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ จะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ สถานบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ IT Software and Digital Content , Agriculture and Food , Medical and Bio - technology , Logistics , Goverment

อ่านต่อ


สถิติผลงาน ปี 2561 - ปี 2563

217529
Engagement User
226
Startup
415
R&D Projects
29751
ผู้ใช้บริการอาคาร
25
จำนวนผู้ประกอบการในโครงการ
116
ผลิตภัณฑ์
40
จำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่ทำงาน (ห้องทำงาน)
26
ทรัพย์สินทางปัญญา

มหาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม