อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน โดยการนำองค์ความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซี่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนService SpaceService Supportหน่วยงานความร่วมมือภายในพื้นที่อุทยานฯ

Hannah Export Co.,Ltd

อ่านต่อ

ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : RSP Northeast 1 จะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ สถานบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ IT Software and Digital Content , Agriculture and Food , Medical and Bio - technology , Logistics , Goverment

อ่านต่อ

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม