บริการบ่มเพาะธุรกิจ

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TECHNOLOGY BUSINESS INCUBATOR SERVICE) ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โครงการ IRTC

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง

ออกแบบนวัตกรรม

We provide services and offer consulting services regarding a product design, a product packaging, a logo design, media printing, and public relations. We ultimately aim at tailoring to customers’ demands and add additional values to the products.

ข่าว กิจกรรม