อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image placeholder

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินงาน โดยจัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุนผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

Image placeholder

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น)

เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด